Vanliga frågor

Har du några frågor eller funderingar om RE: Liljeholmen? Om du inte hittar svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss.

Påverkan

Med RE: Liljeholmen blir tillgängligheten på platsen mycket bättre. Det som idag är spårområde omvandlas till torg och inbjudande miljöer. Genom en entré vid Hojgränd kommer man in i den nya plazan som sammanbinder bostadsområdet på Nybohovsbacken med Liljeholmstorget, tunnelbana och galleria. I inomhusstråket som bildas kommer det finnas utrymme för aktiviteter, kultur och upplevelser.

Genom att tunnelbanan överdäckas och byggs in, förbättras ljudmiljön i området.

Under utbyggnadstiden kommer det att transporteras byggmaterial till området och vissa delar tidvis hållas avspärrade. Det mesta av byggnationen är dock på platser som inte är tillgängliga idag så vår bedömning är att man i stort kommer kunna röra sig som vanligt på platsen.

Liljeholmstorget Galleria kommer ha öppet under byggperioden och verksamheten är planerad att fortgå som vanligt. Kontorshuset som ligger vid torget och som idag är ett centrum för vård och hälsa kommer genomgå en omfattande renovering. Vi vill bredda vårderbjudandet då vi ser att hälsa och välbefinnande är nyckelfaktorer för Liljeholmens utveckling. Hur de verksamheterna blir berörda under byggperioden är för tidigt att sia om i detta skede och vi kommer hitta lösningar tillsammans för att säkerställa att verksamheterna kan fortgå på bästa sätt. Byggnationen kommer att delas in i olika etapper och det finns goda förhoppningar att vårdinrättningar kommer att kunna hålla öppet under hela byggperioden.

Genom att omskapa ytor som idag är tunnelbanespår, parkering och bilväg lämnas det befintliga grönområdet orört samtidigt som det blir mer tillgängligt för boende och besökare. Grönytor tillförs även på taken med magnifik utsikt från gröna takterrasser.

Gallerian kommer finnas kvar med utökade ytor och ännu bättre kopplingar till tunnelbanan och närområdet.

Husen som planeras kommer att följa landskapet så att det är lägre hus mot Liljeholmstorget och högre upp mot berget. De kommer vara i varierande höjder och de högst belägna taken och terrasserna kommer vara i paritet med de nybyggda husen som idag finns på Nybohovsbacken. 

Det kommer att finnas fler tillgängliga vägar till tunnelbanestationen. Reseservicen kommer stärkas och utbudet av trevliga mötesplatser med mat och dryck blir fler. Kopplingen in till gallerian blir ännu smidigare. Bergbanan får en ny access. Istället för att gå i dagens glasgång blir accessen direkt via Liljeholmstorget galleria eller utomhus via nya Södra Liljeholmsgränd. I vårt förslag kommer man att kunna ta sig direkt från dagens stationsbyggnad till de nya kontorsbyggnaderna och hotellen.

Under byggperioden räknar vi med att kollektivtrafiken kommer fungera som vanligt. Inga avstängningar för trafiken är planerade.

I huvudsak byggs det helt nytt över tunnelbanespåren. Vissa funktioner som finns idag kommer att rivas och ersättas i den nya byggnationen, såsom gångbron till bergbanan och några teknikbyggnader.

Vårdhuset byggs om och på, och får nya energieffektiva fasader.

Processen

Om allt går enligt plan kommer byggstarten för om- och nybyggnationen ske 2023. Då börjar vi med att däcka över spårområdet vilket kommer ta cirka 2 år. Först därefter kan vi börja uppföra husen och renovera befintlig byggnad.

Projekt som är av denna omfattning sker i etapper. Vi tror att de första husen kommer vara klara 2027 och om allt går som planerat är vi klara under 2030. Inflyttning kommer ske löpande.  

En studie som varit grundläggande för vårt arbete är samtal med fokusgrupper. Vi har lyssnat både på de som visas i området i dag och fått ta del av vad de uppskattar och saknar. Vi har även lyssnat på de som idag väljer bort Liljeholmen och fått ta del av orsakerna bakom detta.

I samråd med staden har en mängd förstudier och konsekvensanalyser genomförts exempelvis trafik, dagvatten, buller, naturvärden, trafik, markmiljö mm. Även marknadsstudier avseende kontor, hotell och bostäder är genomförda och en rad tekniska utredningar om grundläggning och konstruktion för att förstå förutsättningarna.

Det är Stockholms stad som sammanställer synpunkter från sakägare och allmänhet. Hur du ska gå tillväga och vilka tider som är aktuella ser du på stadens hemsida. Där kan du också läsa om hur processen ser ut.  https://vaxer.stockholm/tema/stadsbyggnadsprocessen/

Om du har frågor eller funderingar kring RE: Liljeholmen är du mycket välkommen att kontakta oss på liljeholmen (at) citycon.com.

Bostäder

Intill spårområdet där det i dag är en parkering kommer bostadshus att uppföras. Hur många lägenheter som kommer byggas är för tidigt att säga i dagsläget. 

I dagsläget har vi ingen möjlighet att ta emot intresseanmälningar för bostadsköp och det är för tidigt att sia om när säljstart kan börja. Du som är nyfiken, följ oss i sociala media för att hålla dig uppdaterad på vad som händer.  

 

Verksamheter

Totalt kommer de nya ytorna omfatta ca 50 000 kvm BTA. Ytorna kommer fördelas mellan kontor, hotellverksamhet, handel, service, kultur och publika mötesplatser. Exakt fördelning och innehåll är för tidigt att säga men uppskattningsvis ca 30 000 kvm BTA kontor, ca 14 000 kvm BTA hotell/longstay och ca 6 000 kvm BTA för handel mm. Antal nya arbetsplatser beräknas bli ca 3 000 stycken.

Idag är Liljeholmen en viktig destination för vård och hälsa. De flesta av dagens vårdföretag är samlade i samma hus. Besökare kommer från när och fjärran för att bland annat besöka barnavårdscentral, specialister, husläkare, tandläkare och sjukgymnaster. Med RE: Liljeholmen vill vi ytterligare förstärka erbjudanden inom hälsa som kan bidra till ett ökat välbefinnande. 

Byggstart kommer ske tidigast i slutet av 2023 och då börjar vi med överdäckningen av spårområdet. Därefter byggs plazan med tillhörande hus upp. Inflyttning kommer se succesivt. Vi räknar med att de första inflyttningarna kommer ske under 2027.

Du är mycket välkommen att kontakta oss på liljeholmen (at) citycon.com.

Området

Liljeholmen ligger tre kilometer sydväst om Stockholms city fågelvägen. En kort promenad över Liljeholmsbron kopplar ihop Liljeholmen och Hornstull. Om du reser kollektivt erbjuder Liljeholmen en mängd olika alternativ. Platsen är en av Stockholm stads största knutpunkter med bussar, tunnelbana och tvärbana som snabbt tar dig till/från city eller till/från stadens kranskommuner. Via flygbuss, eller Tvärbanan, är Bromma 20 minuter bort och till Arlanda kommer du på cirka en halvtimme. Tunnelbanans röda linjer angör Liljeholmen och SL planerar en helt ny linje mellan Älvsjö och Fridhemsplan som kommer ansluta Liljeholmen

Söderleden och E20 passerar området och ger dig snabb access till platser utanför staden. För dig som kommer med bil finns det gott om parkeringsplatser i garaget under Liljeholmstorget Galleria. För dig som lämnar bilen hemma finns det gott om cykelbanor och gångstråk i området

Liljeholmen och området omkring sjuder av spännande planer. Närområdet utvecklas och en urban stadsmiljö växer fram. Mitt över sjön Trekanten förvandlas det gamla industriområdet i Lövholmen till en ny stadsdel. I anslutning till den befintliga Nybohovsskolan uppe på Nybohovsberget planeras två nya skolbyggnader och en idrottshall. På andra sidan Södertäljevägen fortsätter Marievik att utvecklas och nya bostäder uppförs blandat med kontoren. Inom några år planeras Södertäljevägen förvandlas till en esplanadgata. Även kollektivtrafiken till platsen förstärks ytterligare genom planerna med en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan, Liljeholmen och Älvsjö station.

Citycon

Citycon äger, utvecklar och förvaltar blandade centrummiljöer för en urban livsstil med handel, service, kontor, boende och kultur. Som ägare till fastigheter i Norden värda totalt 4,4 miljarder Euro står vi för en hållbar fastighetsförvaltning.

I Sverige äger vi Liljeholmstorget Galleria, Kista Galleria, Jakobsbergs Centrum, Åkersberga Centrum, Mölndal Galleria och Stenungstorg Centrum.

Vi kan handel och stadsutveckling och har en djup förståelse för våra lokala marknader. Med vår kompetens skapar vi trygga och trivsamma stadsmiljöer för människor och företag.

Läs mer på www.citycon.se

Liljeholmstorget Galleria invigdes 2009 och har sedan dess blivit en mycket uppskattad och välbesökt galleria med sina närmare 10 miljoner besökare per år. När gallerian byggdes var den direkta kopplingen mellan handelsplatsen och kollektivtrafiken unik för sin tid, ett modernt och nytänkande grepp. Gallerians placering mitt i en av Stockholms största knutpunkter för kollektivtrafik var ett lyckokast och nu är det dags att ta nästa steg. Liljeholmen är en ung stadsdel och attraktiv för många som söker innerstadskänsla men som tycker att det är för dyrt i innerstaden. Vi anser att Liljeholmstorget har en stor potential att utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser, inte minst tack vare dess attraktiva läge, nära innerstan och med grönområde, park och sjö därtill. Vi brukar säga att Liljeholmen är som innerstaden utanför tullarna, med en egen puls och en plats som förtjänar en egen, unik identitet.

Handel

Handeln är och har alltid varit i förändring. Idag är förändringstakten större än någonsin, där utvecklingen av e-handeln spelar den största rollen. Vår prognos är att framöver kommer e-handeln och den fysiska handeln samspela i allt större utsträckning där den fysiska platsen ger en möjlighet att möta sin publik, bygga lojalitet och varumärke.

Liljeholmstorget Galleria är en av Stockholms bästa med stark lokal förankring. RE: Liljeholmen förstärker gallerians roll som handelsplats då flödet av människor kommer att öka. Handelsytorna kommer få ännu bättre koppling till tunnelbanan och framtida kontor, vård och hälsa. På sikt räknar vi med ett mindre tillskott av handelsytor, framförallt av service, mat och dryck. RE: Liljeholmen innebär ett betydande tillskott av arbetsplatser som också motiverar utvecklad handel, service och mötesplatser.

Kontor

Miljöerna där människor ska arbeta och vistas i kommer alltid vara viktiga. Det gäller både kontorsmiljöerna och miljöerna som finns i direkt anslutning till dessa, så väl inomhus som utomhus. Enligt de marknadsundersökningar vi genomfört saknar södra Stockholm ett attraktivt kontorskluster. Det som efterfrågas är flexibla kontorsytor som erbjuder olika typer av mötes- och arbetsplatser. Det senaste årets erfarenheter av distansarbete har gett flera intressanta insikter att ta med sig framåt. Arbete på distans har, i många fall, fungerat väl och gett en större flexibilitet som underlättar livspusslet för många. Men det finns en stor saknad av socialt umgänget och möjligheter till spontana träffar som ger informationsutbyte, kreativitet och affärsmöjligheter. De värdena kommer RE: Liljeholmen kunna bidra med.

Co-working är ett koncept som passar mycket bra in för RE: Liljeholmen, inte minst med tanke på den goda tillgängligheten med kollektivtrafik som underlättar för pendling och besök. Co-working är inte bara för småföretagare utan även större företag kan nyttja medlemskap hos olika co-working aktörer och erbjuda sina anställda en arbetsplats med alla tänkbara faciliteter som komplement till ordinarie huvudkontor.

Hotell

Liljeholmens geografiska läge, natursköna omgivning och goda kommunikationer gör platsen attraktiv både för affärsresenärer och turister. Prognoser visar en stark ökad efterfrågan på hotellnätter från såväl privatpersoner som företag. Att tillföra hotell kommer gagna platsens utveckling på många olika plan. 

Arkitektteamet bakom RE: Liljeholmen består av Wester+Elsner arkitekter, Reflex Arkitekter, Topia landskapsarkitekter och ETTELVA Arkitekter. Bilder och arkitektskisser är framtagna av arkitektteamet i samverkan om inte annat anges. De renderade bilderna är framtagna av TMRW.  Ansvarig för övergripande projektledning, RE: Liljeholmen är Terra Progress.